Gebruiksvoorwaarden website en legal disclaimer
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de condities en bepalingen zoals hierna genoemd en zoals u deze in deze gebruiksvoorwaarden aantreft. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.
 

Auteursrecht

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan Job Discovery BV, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.
 
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Job Discovery BV worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.
 

Merken en beelden

Alle merken, beelden en logo's op deze website zijn eigendom van Job Discovery BV of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Job Discovery BV is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo's, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.
 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door anderen dan worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Market Discovery BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de informatie, software, producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen.
 
De vermelding van hyperlinks naar de website van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Job Discovery BV van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met derden die deze sites exploiteren.
 

Disclaimer

Job Discovery BV heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
 
Job Discovery BV, noch zijn werknemers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. Job Discovery BV behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.
Ontdek de grenzen